Selecteer een pagina

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN EXCELLENT HORSE TRAVEL

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, dan wel vervoegingen daarvan, gebruikt en hebben deze
de navolgende betekenis (tenzij er nadrukkelijk van wordt afgeweken):
a. Aanbod: de door een Wederpartij aan Excellent Horse Travel gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of
reservering.
b. Goederen/zaken: alle voertuigen, werktuigen, machines, gereedschappen en ander materieel, met de daarbij vermelde
accessoires, die door Excellent Horse Travel aan de Wederpartij worden verhuurd uit hoofde van de tussen voornoemde partijen
gesloten Overeenkomst.
c. Offerte: een vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Excellent Horse Travel aan een potentiële Wederpartij tot het
doen van een aanbod.
d. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Excellent Horse Travel aan de Wederpartij
e. Overeenkomst(en): de tussen Excellent Horse Travel en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en) waarop de
Verhuurvoorwaarden van Excellent Horse Travel, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
f. Partijen: Excellent Horse Travel enerzijds als verhuurder en Wederpartij anderzijds als huurder, die uit hoofde van een gesloten
Overeenkomst in contractuele relatie tot elkaar staan;
g. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Excellent Horse Travel;
h. Wederpartij: (i) iedere natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) iedere natuurlijke
persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en (iii) iedere rechtspersoon of andere rechtsvorm, welke in een
contractuele relatie tot verhuurder staat uit hoofde van een met Excellent Horse Travel gesloten Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van overeenkomsten van huur en verhuur, hoe ook genaamd,
die door Excellent Horse Travel met de Wederpartij zijn aangegaan, alsmede de uitvoering en de gevolgen daarvan.
2.2 De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten waarop deze Verhuurvoorwaarden van toepassing zijn, stemt
in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Excellent Horse Travel.
2.3 Indien door de Wederpartij in een Aanbod of andere correspondentie wordt verwezen naar andere voorwaarden dan de
Verhuurvoorwaarden van Excellent Horse Travel, wordt de toepasselijkheid van de door de Wederpartij aangehaalde voorwaarden
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ieder andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden van de Wederpartij, doet
hieraan niet af.
2.4 Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst, een Offerte of aanbieding van Excellent Horse Travel of
(bepalingen van) deze Verhuurvoorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Excellent Horse Travel en Wederpartij en hebben enkel betrekking op de betreffende, tussen Partijen
aangegane Overeenkomst. Indien de afwijking en/of aanvulling eenmaal ten aanzien van die betreffende Overeenkomst wordt
gedoogd, betekent dit niet dat de Wederpartij hieraan rechten kan ontlenen voor andere en/of toekomstige Overeenkomsten.
2.5 Indien in een geval als hiervoor bedoeld onder 2.4, op één of meer punten van deze Verhuurvoorwaarden wordt afgeweken,
blijven de overige bepalingen van de Verhuurvoorwaarden onverkort van kracht.

3. Totstandkoming van Offertes en Overeenkomsten
3.1 Alle Offertes en/of aanbiedingen van Excellent Horse Travel zijn geheel vrijblijvend en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag
door Wederpartij en/of Excellent Horse Travel verstrekte gegevens. Offertes en/of aanbiedingen van Excellent Horse Travel binden
Excellent Horse Travel op geen enkele wijze, tenzij door Excellent Horse Travel in de Offerte en/of aanbieding zelf uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
3.2 Een schriftelijk Aanbod kan uitsluitend schriftelijk worden herroepen of gewijzigd indien dit verzoek tot wijziging of deze
herroeping Excellent Horse Travel heeft bereikt vóórdat de Orderbevestiging is verstuurd dan wel vóórdat Excellent Horse Travel
is aangevangen met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. Een Aanbod kan in ieder geval niet meer worden herroepen
indien niet binnen drie werkdagen na dagtekening van het Aanbod, een schriftelijke herroeping is verzonden. Een mondeling
Aanbod is onherroepelijk daar aanvaarding direct moet plaatsvinden.
3.3 Offertes gelden tot maximaal 14 dagen na dagtekening daarvan.
3.4 Opgaven, specificaties en afbeeldingen verstrekt door verhuurder betreffende maat, capaciteit en gewicht worden slechts
bij benadering verstrekt. Voor schade veroorzaakt door onjuistheden en afwijkingen kan verhuurder nimmer aansprakelijk
gehouden worden.
3.5 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien Excellent Horse Travel een Orderbevestiging aan de Wederpartij heeft
gezonden dan wel indien Excellent Horse Travel een huurovereenkomst met de Wederpartij heeft gesloten. De Overeenkomst
wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door Excellent Horse Travel is verzonden,
dan wel op het moment waarop de huurovereenkomst door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen drie werkdagen na
dagtekening van de Orderbevestiging schriftelijk aan Excellent Horse Travel laat weten zich niet te kunnen verenigen met de
inhoud daarvan. Met de inhoud van de huurovereenkomst wordt door de Wederpartij ingestemd door ondertekening van die
Overeenkomst.
3.6 In afwijking van het onder artikel 3.5 bepaalde komt een Overeenkomst tevens tot stand indien Excellent Horse Travel, na
ontvangst van het door Wederpartij gedane Aanbod, is aangevangen met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst.
3.7 Excellent Horse Travel heeft het recht om een Aanbod van een (potentiële) Wederpartij zonder opgave van redenen te
weigeren.

4. Inhoud van Overeenkomsten
4.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen van Partijen worden uitsluitend bepaald door de
Orderbevestiging dan wel de huurovereenkomst en hetgeen in deze Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er zowel een
Orderbevestiging is verstuurd aan de Wederpartij als een door ofwel Excellent Horse Travel ofwel de Wederpartij ondertekende
huurovereenkomst is opgemaakt, dan is in geval van tegenstrijdigheid de inhoud van de huurovereenkomst bepalend ten aanzien
van die betreffende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
4.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen ten aanzien van de inhoud van de Overeenkomst, welke mondeling of schriftelijk door
een van de medewerkers van Excellent Horse Travel zijn gedaan of opgemaakt, of namens Excellent Horse Travel zijn gedaan of
opgemaakt door andere personen die als vertegenwoordiger van Excellent Horse Travel optreden, binden Excellent Horse Travel
slechts indien en voor zover deze aanvullingen of wijzigingen door de bevoegde bestuurder van Excellent Horse Travel, of door
dezen hiertoe gemachtigde person(en), schriftelijk zijn bevestigd aan de Wederpartij.
4.3 Door Excellent Horse Travel kan eenzijdig van de Overeenkomst worden afgeweken indien en voor zover de door Excellent
Horse Travel te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
4.4 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de geleverde prestatie en/of zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of
de door Excellent Horse Travel verstrekte gegevens dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan
worden, heeft zij het recht om de Overeenkomst te ontbinden waarbij Excellent Horse Travel echter in geen geval tot enige
schadevergoeding is gehouden.
4.5 Het staat Excellent Horse Travel vrij om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken of
personeel in te huren bij een derde partij.

5. Huurperiode
5.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals door Partijen overeen is gekomen in de Overeenkomst en, in het
bijzonder vanaf de dag waarop de zaken volgens Overeenkomst en/of na mededeling aan de Wederpartij ter beschikking staan
van de Wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingsdatum c.q. de
datum waarop de paardenwagen bij Excellent Horse Travel in goede staat is terugbezorgd tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
5.2 Een gedeelte van een dag telt als een gehele dag.
5.3 Vorstverletdagen, weekenddagen en vastgestelde feesten vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de
huurperiode en de berekening van de huurprijs.
5.4 De huurperiode mag tot aan het tijdstip van het einde van de huurperiode door de Wederpartij worden verlengd mits hiervoor
schriftelijke toestemming van Excellent Horse Travel is ontvangen.
5.5 Bij opzegging of annulering van de huurovereenkomst vóór de einddatum en het eindtijdstip van de huurperiode is de
Wederpartij alsnog het gehele bedrag aan huur verschuldigd. Indien door de Wederpartij de huur reeds vóór het tijdstip van de
ingang van de huurperiode schriftelijk annuleert, is hij alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd aan Excellent Horse Travel:
– 80% van de overeengekomen huurprijs bij annulering twee dagen vóór voornoemd tijdstip;
– 50% van de overeengekomen huurprijs bij annulering tussen de tiende en de tweede dag vóór voornoemd tijdstip;
– 20% van de overeengekomen huurprijs bij annulering tussen de 20e en de tiende dag vóór voornoemd tijdstip.

6. Aflevering en retournering en de daaraan verbonden risico’s
6.1 De overeengekomen leveringsdata/termijnen zullen door Excellent Horse Travel zoveel mogelijk in acht worden genomen,
maar deze binden Excellent Horse Travel niet en zijn dan ook niet aan te merken als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders
overeen is gekomen. Excellent Horse Travel is echter in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding.
6.2 De paardenwagen wordt geacht te zijn geleverd en het risico wordt hiervan overgegaan op de Wederpartij op het moment dat
de paardenwagen op de overeengekomen locatie, zijnde de Weijer 10 te (5731PR) Mierlo is opgehaald.
6.3 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip een daartoe
bevoegd persoon aanwezig is voor de ontvangstneming van de gehuurde paardenwagen. Indien er bij het moment van levering
niemand aanwezig is, heeft Excellent Horse Travel het recht om de gehuurde paardenwagen mee terug te nemen. De Wederpartij
is in dat geval de gemaakte reiskosten door (een medewerker van) Excellent Horse Travel verschuldigd aan Excellent Horse Travel.
6.4 De Wederpartij dient er dan ook zorg voor te dragen dat er iemand aanwezig is voor de teruggave van de paardenwagen.
Indien er bij het ophalen niemand aanwezig is, kan Excellent Horse Travel de paardenwagen alsnog terugnemen waarbij, indien er
een verschil van mening bestaat of de gehuurde goederen/zaken in goede staat of in het juiste aantal door de Wederpartij zijn
achtergelaten, de bewijslast hiervan rust op de Wederpartij.
6.5 De gehuurde paardenwagen dient gereinigd, schade- en rookvrij en voorzien van een volle tank brandstof, zijnde diesel, gereed
te staan.
6.7 De gehuurde goederen/zaken worden na retournering door Excellent Horse Travel gecontroleerd. Mocht er bij controle door
Excellent Horse Travel worden vastgesteld dat er sprake is van vervuiling en/of verontreiniging of welke vorm van schade dan ook,
dan dient de Wederpartij de kosten hiervan te vergoeden. De schoonmaakkosten bedragen € 100,- en de reinigingskosten indien
in de paardenwagen is gerookt bedragen € 500,-. Indien de paardenwagen niet met een volle tank brandstof (diesel) is afgeleverd,
bedragen de kosten hiervan € 100,-. De Wederpartij wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In deze mededeling
zal tevens een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld in het
kader van een (contra)expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie dan wel vervanging van de beschadigde zaak
overgegaan en worden alle kosten aan de Wederpartij doorbelast. Indien door de Wederpartij geen gebruik wordt gemaakt van
de mogelijkheid tot (contra)expertise, dan wordt de schadevaststelling door Excellent Horse Travel (of de door haar ingeschakelde
partij) bindend.
6.8 Indien de gehuurde goederen/zaken niet tijdig aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Excellent Horse Travel
worden geretourneerd, dan wordt aan de Wederpartij de mogelijkheid geboden om de gehuurde goederen/zaken alsnog te
retourneren binnen één dag (vóór 09:00 uur) na de dag van de einddatum of om alsnog aangifte te doen van diefstal. De
huurtermijn eindigt in dit geval indien de gehuurde goederen/zaken alsnog worden geretourneerd. De Wederpartij is dan één dag
extra huur verschuldigd. Indien de Wederpartij de gehuurde zaken/goederen na het verstrijken van voormelde termijn niet heeft
geretourneerd dan wel geen aangifte heeft gedaan, dan is zij in verzuim en is zij naast de huursom eveneens de dagwaarde van
de niet-geretourneerde zaak/zaken verschuldigd aan Excellent Horse Travel.
6.9 In geval van diefstal dient de Wederpartij dit binnen 24 uur na ontdekking aan Excellent Horse Travel te melden en van de
diefstal aangifte te doen bij de politie. Een kopie van het proces-verbaal van aangifte dient de Wederpartij aan Excellent Horse
Travel te overleggen. Indien de Wederpartij geen aangifte bij de politie heeft gedaan of verzuimt een kopie van het procesverbaal van aangifte aan Excellent Horse Travel te overleggen, wordt de diefstal aangemerkt als een verduistering waarvoor de
verzekering geen dekking zal bieden.
6.10 De gehuurde paardenwagen is uitgerust met een volgsysteem en een dashcam voor geval van calamiteiten. Middels dit
volgsysteem kan (bijvoorbeeld) in geval van diefstal c.q. verduistering de gehuurde paardenwagen worden gelokaliseerd. De
gegevens worden enkel over de huurperiode verzameld. Met de verzamelde gegevens wordt zorgvuldig om gegaan en deze
worden niet gedeeld met derden, behoudens de daartoe noodzakelijke partijen in geval van calamiteiten en enkel gebruikt in
het kader van verlies, diefstal, dan wel een andere calamiteit.

7. Prijzen en tarieven
7.1 Prijzen en tarieven worden per opdracht door Excellent Horse Travel vastgesteld en gelden slechts voor de overeengekomen
huurperiode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 In de prijzen en tarieven van Excellent Horse Travel zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide
bestanddelen. Door Excellent Horse Travel gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar worden hersteld.
7.3 Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, onderhoud, één volle tank brandstof bij oplevering door Wederpartij, olie, transport,
milieuheffing, reiniging, kosten voor het aanvragen en beschikken over de juiste vergunningen, toeslag(en) voor schade-afkoopen brand-/diefstalregelingen en andere van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld
belastingverhogingen, accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding, wegafzettingen en dergelijke, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
7.4 Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde waaronder kosten van transport, alsmede alle
kosten in verband met stilstand of vervanging van het gehuurde komen voor rekening van de Wederpartij.
7.5 Excellent Horse Travel heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen indien factoren waarop de prijzen
gebaseerd zijn, wijzigen. Onder de hiervoor bedoelde facturen vallen onder meer: wijziging van vrachttarieven, in- en
uitvoerrechten of andere belastingen en/of heffingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.
7.6 1Een eventuele door de Wederpartij aan Excellent Horse Travel voldane waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden
beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als afkoopsom voor een risico voor beschadiging, diefstal en/of
verduistering van de gehuurde goederen/zaken. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Excellent Horse Travel echter het recht om
de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te compenseren met de door de Wederpartij voldane waarborgsom. De waarborgsom
wordt aan de Wederpartij teruggegeven indien vaststaat dat zij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

8. Betalingen
8.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, zijnde binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij in de
huurovereenkomst anders is bepaald, volledig (en dus zonder een verrekening en/of opschorting uit welke hoofde dan ook),
kosteloos aan Excellent Horse Travel te worden voldaan middels betaling(en) door bijschrijving op haar bankrekening, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.
8.2 Indien de Wederpartij niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan,
is hij/zij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode. Alle vorderingen van Excellent Horse
Travel zijn in dat geval direct opeisbaar en de Wederpartij is dan gehouden om de wettelijke (handels)rente over het totale
opeisbare bedrag aan Excellent Horse Travel te voldoen. Ook komen alle door Excellent Horse Travel te maken kosten en te lijden
schade – in het kader van de te nemen incassomaatregelen – voor rekening van de Wederpartij met een minimum van 15% van
het opeisbare bedrag of € 40,00 wanneer 15% een lager bedrag oplevert dan € 40,00.
8.3 Excellent Horse Travel is gerechtigd alle verbintenissen welke zij, uit welke hoofde dan ook, jegens de Wederpartij op zich heeft
genomen, op te schorten indien en zolang de Wederpartij een opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens Excellent Horse
Travel niet nakomt. Indien de Wederpartij meer dan 30 dagen in verzuim is, is Excellent Horse Travel gerechtigd iedere
overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding ter
zake, onverminderd het recht van Excellent Horse Travel op volledige schadevergoeding door de Wederpartij.
8.4 Na afloop van de huurperiode zal de waarborgsom binnen 15 werkdagen aan de Wederpartij worden geretourneerd, onder
aftrek van hetgeen de Wederpartij nog aan Excellent Horse Travel uit hoofde van de huurovereenkomst en deze
verhuurvoorwaarden verschuldigd is.
8.5 Indien op enig moment tijdens de huurperiode de door de Wederpartij verschuldigde huur het bedrag van de waarborgsom
overschrijdt, is Excellent Horse Travel gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Excellent Horse Travel vast te
stellen bedrag te eisen.

9. Beëindiging overeenkomst
9.1 Excellent Horse Travel behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op
alle uit de overeenkomst voor de Wederpartij voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op betaling van de huur,
vergoeding van schade aan zaken c.q. vermissing daarvan.
9.2 Excellent Horse Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen/te
ontbinden indien:
– bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name windsnelheid, van dien aard zijn dat voortzetten van de
werkzaamheden niet verantwoord is;
– de Wederpartij op enigerlei wijze jegens Excellent Horse Travel in verzuim is (waaronder het aanbrengen van veranderingen
en/of toevoegingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Horse Travel), in staat van faillissement wordt
verklaard dan wel diens faillissement wordt aangevraagd, wordt toegelaten tot de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, insolvent wordt of een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.
9.3 Indien opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst aan de orde is op grond van een niet aan Excellent Horse Travel
toe te rekenen oorzaak, dan is de Wederpartij gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van
opschorting.

10. Reclames
10.1 De Wederpartij dient op het tijdstip van inontvangstneming van de gehuurde paardenwagen de goederen/zaken te inspecteren
op uiterlijk waarneembare gebreken. Alle eventuele gebreken worden vermeld op bijlage 1 bij de huurovereenkomst, zijnde de staat
van aanvaarding van het gehuurde, welk document door beide partijen wordt ondertekend. De goederen/zaken worden geacht in
goede staat en conform de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlage te zijn afgeleverd, indien en voorzover in voormelde
documenten niet anders is vermeld.
10.2 De Wederpartij is verplicht bij (af)levering het gehuurde en/of de zaken te controleren op eventuele gebreken, beschadigingen
e.d. en dit binnen 24 uur schriftelijk bij Excellent Horse Travel te melden. Hierna vervalt ieder recht zulks te doen en worden alle
gebreken, beschadigingen e.d. geacht te zijn ontstaan na (af)levering en/of gedurende de tijd van terbeschikkingstelling, zodat de
Wederpartij daarvoor aansprakelijk is.
10.3 Gebreken die ten tijde van de inspectie zoals bedoeld onder 10.1 niet zijn ontdekt en ook niet ontdekt hadden kunnen worden,
moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking daarvan aan Excellent Horse Travel ter kennis worden gebracht op dezelfde
wijze als hiervoor omschreven in 10.2. In geval van schade dient dit eveneens op dezelfde wijze als bedoeld in 10.2 bij Excellent Horse
Travel te worden gemeld. In deze schademelding dient tevens de geschatte schadegrootte te worden vermeld en de aan Excellent Horse
Travel geboden mogelijkheid om binnen een redelijke termijn om een schade-expertise uit te laten voeren welke termijn minstens twee
weken bedraagt, te rekenen vanaf de dag dat Excellent Horse Travel de schademelding heeft ontvangen van de Wederpartij.

11. Aansprakelijkheid en schade
11.1 De Wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen/zaken vanaf het tijdstip van
aflevering tot terugkeer van de zaken in het depot van Excellent Horse Travel. De Wederpartij, en indien van toepassing diens personeel,
hulppersonen en/of andere personen die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen,
dienen bekend te zijn met de bij de huurovereenkomst bijgevoegde gebruiksinstructies en volgens deze te handelen. Tevens staat de
Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde (namens of in opdracht van de Wederpartij) bedienen bekwaam zijn en
beschikking over de ter zake (indien van toepassing) vereiste wettelijke diploma’s, certificaten, rijbewijzen, vergunningen etc. Indien
aan het voorgaande niet wordt voldaan, vervalt de verzekeringsdekking.
11.2 Het is de Wederpartijzonder schriftelijke toestemming van Excellent Horse Travel niet toegestaan de zaken onder te verhuren, ten
verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de Wederpartij
toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Excellent Horse Travel de zaken van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd
zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
11.3 Excellent Horse Travel heeft voor het gehuurde een verzekering afgesloten, waaronder begrepen een Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en een casco-/allrisk verzekering. Het van toepassing zijnde eigen risico van
deze verzekering ad € 1000,– dan wel € 1.500,- ten aanzien van de bovenzijde van de paardenwagen (tot 75 cm onder de dakrand)
komt voor rekening van de Wederpartij. Bij repeterende schades van gelijksoortige oorzaak komt per schade voorval een eigen risico
voor rekening van de Wederpartij. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Wederpartij, werknemers van de Wederpartij
en/of door de Wederpartij ingeschakelde hulppersonen zal de geleden schade op grond van de WAM-verzekering op Wederpartij
verhaald worden. Voor rekening van de Wederpartij komt eveneens, waarvoor de Wederpartij Excellent Horse Travel dient te vrijwaren:
– schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van de verzekering wordt vergoed, maar waarvan krachtens de
polisvoorwaarden geen dekking voor wordt geboden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder van het gehuurde onder
invloed was van alcohol of drugs ten tijde van het ontstaan van de schade;
– schade aan boven- en ondergrondse leidingen en/of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade;
– boetes, bekeuringen en/of andere kosten die op Excellent Horse Travel worden verhaald, welke echter zijn ontstaan ten tijde van het
door de Wederpartij (of diens personeel, ingeschakelde hulppersonen en/of andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de
openbare weg rijden met de gehuurde zaak met niet gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmateriaal;
– boetes/bekeuringen ter zake verkeersovertredingen/misdrijven die op Excellent Horse Travel worden verhaald, welke zijn ontstaan
gedurende de overeengekomen huurperiode.
– boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het gehuurde
hebben plaatsgevonden, komen voor rekening van de Wederpartij;
– schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
11.4 Het staat Excellent Horse Travel vrij om bedragen ontstaan uit voornoemde gebeurtenissen/boetes te verrekenen met de borgsom.
11.5 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Excellent Horse Travel uitgevoerd. De
Wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Horse Travel eventuele reparaties (laten) uitvoeren
door deskundig personeel, terwijl hierbij alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge
van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Excellent Horse Travel. Alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig
gebruik zijn voor rekening van de Wederpartij. Defecten die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van het gehuurde of gebruik
voor andere doeleinden, dan die waarvoor het gehuurde geschikt is, dan wel door onvoldoende dagelijks onderhoud, zoals bijvoorbeeld
de olie op peil houden, gebruik van verkeerde brandstof of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of verkeerd aansluiten
aan een spanningsbron, zijn voor rekening van Wederpartij.
11.6 Gedurende de huurperiode is de Wederpartij verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere (bedienings-)
voorschriften ook vanwege de overheid in acht te nemen. Wederpartij vrijwaart verhuurder voor alle schade voortvloeiende uit het
niet door Wederpartij in acht nemen van deze voorschriften.

12. Facturering
Facturering van de huurprijs door verhuurder aan de Wederpartij geschiedt na ondertekening van de huurovereenkomst, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

13. Aansprakelijkheidsbeperking
13.1 Excellent Horse Travel is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de Wederpartij of derden gehouden dan die welke uit
wettelijke aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van het ter zake verzekerde bedrag en voor zover de
aansprakelijkheidsverzekering van Excellent Horse Travel dekking biedt. Onder de aansprakelijkheid van Excellent Horse Travel valt dan
ook enkel – met een maximum van het door de aansprakelijkheidsverzekeraar uit te keren bedrag – directe zaaksbeschadiging en
letselschade aan personen en/of zaken van de Wederpartij voor zover deze is veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de
gehuurde goederen/zaken of door opzet of grove schuld van Excellent Horse Travel.
13.2 De aansprakelijkheid van Excellent Horse Travel kan nooit het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één
huurtermijn) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Excellent Horse Travel in dat
specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
13.2 Excellent Horse Travel is niet gehouden tot vergoeding van (overige) directe of indirecte schade of vermogensschade uit welke
hoofde dan ook, waaronder gevolgschade, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade.
13.3 Excellent Horse Travel is niet aansprakelijk jegens de Wederpartij of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of
nalatigheid van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan. Ook is
Excellent Horse Travel niet aansprakelijk jegens de Wederpartij of derden voor schade veroorzaakt door de door Excellent Horse Travel
gebruikte hulp- of vervoermiddelen.
13.4 Wederpartij vrijwaart Excellent Horse Travel tegen alle aanspraken van derden verband houdende met het door Excellent Horse
Travel aan Wederpartij verhuurde huurobject.
13.5 Elke aansprakelijkheid van Excellent Horse Travel vervalt door het verloop vanaf één jaar vanaf de datum dat de schade is ontstaan.
13.6 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Excellent Horse Travel uit hoofde van schade waarvoor Excellent Horse Travel
ingevolge artikel 13.1 aansprakelijk zou kunnen zijn of een geconstateerd gebrek, vervalt indien:
a. de schade en/of het gebrek van de gehuurde goederen/zaken niet binnen de in 10.2 en 10.3 gestelde termijnen en/of niet op de
daarin beschreven wijze aan Excellent Horse Travel ter kennis zijn gebracht;
b. de Wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent aan Excellent Horse Travel in het kader van een onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten/het vorderingsrecht;
c. de Wederpartij de gehuurde goederen/zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden
of indien zij de gehuurde goederen/zaken heeft gebruikt onder – voor de gehuurde goederen/zaken – ongeschikte omstandigheden;
d. de Wederpartij zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Excellent Horse Travel wijzigingen aan de
gehuurde goederen/zaken heeft aangebracht;
e. de gehuurde goederen/zaken na ontdekking van gebreken en/of schade in gebruik wordt genomen of dat het gebruik wordt
voortgezet;
f. aan Excellent Horse Travel geen mogelijkheid tot contraexpertise wordt geboden.

14. Overmacht
14.1 Ingeval van overmacht heeft Excellent Horse Travel het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten voor de duur van de overmachttoestand met een maximum van
twee maanden, zonder dat Excellent Horse Travel tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Na afloop van de hiervoor gestelde
twee maanden heef de Wederpartij eveneens het recht om de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.
14.2 Onder overmacht wordt in deze verhuurvoorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van
Excellent Horse Travel liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Excellent Horse Travel geen uitvoering van de overeenkomst kan
worden verlangd, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt: niet tijdige levering door toedoen van toeleveranciers, ziekte van
personeel en/of hulppersoneel van Excellent Horse Travel, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, staking, oproer, oorlog,
terrorisme, natuurrampen, epidemieën, verkeersbelemmeringen, belemmerende weersomstandigheden en dergelijke.

15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door Excellent Horse Travel verhuurde zaken blijven haar eigendom.
15.2 De Wederpartij is niet gerechtigd de gehuurde goederen/zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van
derden te bezwaren, tenzij anders schriftelijk met Excellent Horse Travel overeen is gekomen.
15.3 De Wederpartij dient Excellent Horse Travel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien de gehuurde goederen/zaken
in beslag worden genomen of indien daar anderszins aanspraak op wordt gemaakt. Ook van een mogelijk beslag dient de Wederpartij
Excellent Horse Travel van op de hoogte te stellen. In dit kader dient de Wederpartij Excellent Horse Travel op haar eerste verzoek
hiertoe, mede te delen waar de gehuurde goederen/zaken zich bevinden.
15.4 Indien er goede grond(en) bestaat/bestaan dat de Wederpartij haar verplichtingen o.a. voortvloeiend uit de Overeenkomst, de
gebruiksvoorschriften of deze verhuurvoorwaarden niet zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek daartoe van
Excellent Horse Travel terstond genoegzame, in de van Excellent Horse Travel gewenste vorm van zekerheid te stellen. Zolang de
Wederpartij hieraan niet heeft voldaan, is Excellent Horse Travel gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

16. Slotbepalingen, toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Excellent Horse Travel en deze verhuurvoorwaarden is
Nederlands recht van toepassing.
16.2 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin Excellent Horse Travel is gevestigd, is bevoegd de geschillen die uit
de tussen Excellent Horse Travel en de Wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij Excellent Horse Travel
er uitdrukkelijk voor kiest om de rechter van de woon-/vestigingsplaats van Wederpartij in te schakelen.
16.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van iedere bepaling van deze verhuurvoorwaarden of van de tussen partijen gesloten
overeenkomst(en), laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden de nietige of vernietigde bepalingen
te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling